Selecteer een pagina

Over de FBE
En WBE

Faunabeheereenheid Overijssel (FBE)

Faunabeheereenheden (FBE’s) zijn in art. 3.12 van de Wet Natuurbescherming genoemd als verenigingen of stichtingen, bestaande uit jachthouders en maatschappelijke organisaties voor een duurzaam beheer van in het wild levende dieren. Het bestuur van de FBE bestaat uit de deelnemende partijen.

In de Wet Natuurbescherming zijn de regels voor faunabeheer vastgelegd, waaronder ook de jacht valt. Het Ministerie van Economische Zaken stelt landelijke regels vast voor de uitvoering van faunabeheer. Schadebestrijding is daar een belangrijk onderdeel van. Provinciale staten en Gedeputeerde staten stellen regels op waaraan de uitvoering van het faunabeheer dient te voldoen.

Naar de website van FBE Drenthe »

FBE’s stellen in overleg met betrokken partijen een faunabeheerplan op voor het beheer van populaties van in het wild levende dieren en de bestrijding van schadeveroorzakende soorten en leggen deze voor aan Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. In bijzondere gevallen heeft dat eveneens betrekking op de uitvoering van de jacht.

Op basis van het faunabeheerplan stellen Provinciale staten en Gedeputeerde staten verordeningen, ontheffingen, vrijstellingen, en vergunningen op voor de uitvoering van het faunabeheer. Deze regelgeving is gebonden aan de Wet Natuurbescherming, en aan de landelijke regels die door het Ministerie van Economische Zaken worden vastgesteld. FBE’s zien vervolgens toe op de uitvoering van het faunabeheerplan, door daartoe gemachtigde organisaties zoals jachthouders, grondeigenaren, grondgebruikers, en terreinbeheerders.

Wildbeheereenheden (WBE)

FBE Drenthe werkt samen met de wildbeheereenheden (WBE’s) in de provincie Drenthe.

Een wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders, grondgebruikers en terreinbeheerders, die uitvoering geeft aan het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan.

Wildbeheereenheden geven daarmee invulling aan de bevordering van het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren, en jacht.

Provinciale staten stellen bij verordening regels waaraan in hun provincie werkzame wildbeheereenheden voldoen.

De wildbeheereenehden (WBE’s) in provincie Drenthe

Ga met de muis over de kaart voor de wildbeheereenheden. Bij de meeste WBE’s kan er dan doorgeklikt worden naar de website van deze WBE.