Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overzomerende Grauwe Gans
  4. /
  5. Factsheet 2021 – Overzomerende Grauwe Gans

Factsheet 2021 – Overzomerende Grauwe Gans

8 april 2022

OVERZOMERENDE GRAUWE GANS (als broedvogel)

Anser anser

Door de IUCN 2015 is de grauwe gans in 2015 ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’. Dit houdt in dat, mede gezien het enorme areaal waar de soort voorkomt en de huidige aantallen inclusief de gunstige trend, er geen sprake is van een bedreiging van de populatie. In Nederland wordt de grauwe gans gecategoriseerd als ‘talrijke broedvogel’; doortrekker en wintergast in (zeer) groot aantal

Als broedvogel (overzomerende gans) is de (toekomstige) staat van instandhouding van de grauwe gans in Nederland beoordeeld als gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1610).

Ook de staat van instandhouding van de grauwe gans in Drenthe is gunstig. Zowel als broedvogel als niet-broedvogel is de laatste 12 sprake van een significante toename van >5% per jaar. Zelfs een verdubbeling in 15 jaar. (bron: Sovon)

De soort is in Drenthe geen aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans

Aantallen en spreiding in Drenthe

overzomerende grauwe ganzen

In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de overzomerende grauwe gans nagenoeg door ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000 in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.

In Drenthe worden de overzomerende ganzen door Sovon geteld in 14 steekproefgebieden. Daarnaast tellen de WBE’s de overzomerende ganzen in het gehele werkgebied van de FBE Drenthe. Beide tellingen vinden in juli plaats.

Aantallen zomertelling

Trendtellingen van zomerganzen binnen 14 steekproefgebieden, door Sovon in opdracht van de provincie Drenthe.
bron: Sovon

20172018201920202021
25694230547745844215

Aantallen tellingen en spreiding door de WBE

Vlakdekkende tellingen door alle WBE’s in Drenthe in het hele werkgebied van de FBE Drenthe.
bron: FRS

Aantallen en spreiding per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20172018201920202021
36De Drie Marken362150568208
51Mars en Westerstroom56379292584358
63Dwingelerveld300766867912721790
91Kerspel Dalen332203320494696
99Het Groote Veld3464615275237
154De Grensstreek1397165113103671701
164De Wieken606779103109
185Scholtensveld57243172116142
200Vledder eo6509162907
203Diever en Smilde12002023171
231De Dalgronden25280351181500
237De Lebbestaok89100889548
251Van Echtensmorgenland13018454162308
336Koekange Ruinerwold73385767261822
343Diana996135413612731896
350Havelte245243307783310
427Bargerveld72641459714531474
434Artemis110375257374375
439Noordenveld11772530561507498
442Drents Diep en Aa219842101212471884
443Hondsrugveld7557848854171
Totaal106811143561191065616605

belang in Drenthe

schade overzomerende grauwe gans

De getaxeeerde schade van de overzomerende grauwe gans is per jaar in de periode 1 april t/m 1 oktober (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE Naam20172018201920202021
63Dwingelerveld2592433830998432
91Kerspel Dalen14251348
185Scholtensveld2537888
336Koekange Ruinerwold118807899966372916525
343Diana258315358952
427Bargerveld12507199
439Noordenveld4554387021911253215188
442Drents Diep en Aa82931904
Totaal4485711769176173460156088

Getaxeerde schade per gewas

Bron: BIJ12

Gewas20172018201920202021
Grasland1902611769176172854431842
Zomergraan215217450
Aardappel33702305
Bloemen25831
Overige5354490
Totaal4485711769176173460056088

Gewasschade 2020

Gewasschade 2021